PODOCLINIC

Regulamin

Podoclinic Praktyka Podologii

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, fizjoterapeutycznych, chirurgicznych, zwanych dalej łącznie: Usługami a z osobna Usługą Podologiczną, Usługą Fizjoterapeutyczną, Usługą Chirurgiczną oraz zasady działania sklepu internetowego, które są świadczone w Podoclinic Praktyka Podologii mieszczącym się w Skierniewicach przy ul. Widok 15 B, które jest zwane dalej: Podoclinic Praktyka Podologii prowadzonym przez Agnieszka Boryna, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Podoclinic PRAKTYKA PODOLOGII Agnieszka Boryna, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Widok 15 B, 96-100 Skierniewice , NIP 8361669941 , REGON 520577961.

2. Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. Skorzystanie z Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywane są Usługi mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane: Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usług.

5. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.


§ 2. Definicje

 1. Administrator – zwany także Sprzedawcą.

 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

 4. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:

 1. InPost Paczkomaty Sp. z o.o., świadczącą usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

 1. Klient – podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 2. Przedsiębiorca – osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawne związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. SprzedawcaPodoclinic PRAKTYKA PODOLOGII Agnieszka Boryna, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 4. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 5. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§ 3. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwana: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Wizyty w Podoclinic Praktyka Podologii można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, online poprzez stronę www.podoclinic.eu oraz mailowo na adres recepcja@podoclinic.pl
3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Podoclinic Praktyka Podologii.
4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Podoclinic Praktyka Podologii jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usług w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
5. Podczas Rejestracji Pracownik Podoclinic Praktyka Podologii w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
6. Podczas Rejestracji Pracownik Podoclinic Praktyka Podologii poprosi o podanie następujących danych:
6.1. imię i nazwisko;
6.2. numer telefonu do kontaktu;
6.3. adres e-mail;
6.4. wiek Pacjenta;
6.5. informację czy Usługa realizowana jest w formie bonu podarunkowego
7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: recepcja@podoclinic.pl zdjęcia stopy lub jej części.
8. Pomiędzy wykonaniem Usług w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
9. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
10. W odniesieniu do Usług Chirurgicznych w celu potwierdzenia Wizyty Pracownik Podoclinic Praktyka Podologii w pierwszej kolejności podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Pacjentem przed umówioną Wizytą.
11. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00 wizyta ta zostanie przez Podoclinic Praktyka Podologii automatycznie uznana za aktualną.


§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie Wizyty

1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Podoclinic Praktyka Podologii najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
2. Podoclinic Praktyka Podologii zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Podoclinic Praktyka Podologii i trwa dłużej niż 15 minut, Podoclinic Praktyka Podologii w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
3. Podoclinic Praktyka Podologii zachowuje prawo do odmowy wykonania Usług, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Podoclinic Praktyka Podologii, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usług z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Podoclinic Praktyka Podologii do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
5. Podoclinic Praktyka Podologii zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Podoclinic Praktyka Podologii zaproponuje nowy termin Wizyty.
6. Podoclinic Praktyka Podologii informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonym Usługom. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy.
7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Podoclinic Praktyka Podologii. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Podoclinic Praktyka Podologii Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
8. Pacjent ma prawo odwołać/przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą a w przypadku zabiegu chirurgicznego na 48 godzin przed planowaną Wizytą. Odwołanie wizyty po tym czasie uprawnia Podoclinic Praktyka Podologii do obciążenia Pacjenta kosztami wizyty.


§ 4. Przebieg Wizyty

1. Usługi wykonywane w Podoclinic Praktyka Podologii wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usług.
2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY INFORMACYJNEJ PODOCLINIC, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Podoclinic Praktyka Podologii przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.
4. Przed wykonaniem Usługi chirurgicznej Pacjent oprócz KARTY INFORMACYJNEJ PODOCLINIC obligowany jest do wypełnienia WYWIADU.
5. Wszystkie usługi świadczone przez Podoclinic Praktyka Podologii dostępne są na stronie internetowej Podoclinic Praktyka Podologii pod adresem: https://podoclinic.eu/oferta/§ 5. Płatność
1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług znajduje się na stronie internetowej Podoclinic Praktyka Podologii pod adresem https://podoclinic.eu/oferta/

2. W Podoclinic Praktyka Podologii udostępnia się następujące formy płatności:
2.1. Gotówka
2.2. Karta płatnicza
2.2.3. Bon podarunkowy
3. Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
4. W przypadku Rejestracji obejmującej Usługę Chirurgiczną, przed rozpoczęciem usługi od Pacjenta pobierana jest opłata w wysokości 50 % kosztów leczenia wynikających z dokonanej przez Pracownika Podoclinic Praktyka Podologii wstępnego kosztu usługi o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu.
5. W przypadku usługi wykonania wkładek indywidualnych Pacjent obowiązany jest do zapłaty kwoty 100,00 złotych w momencie zlecenia wykonania wkładek indywidualnych. Jeżeli podczas Wizyty okaże się, że usługa wykonania wkładek indywidualnych nie jest konieczna, wpłacona kwota 100,00 złotych zostanie zaliczona na poczet konsultacji fizjoterapeutycznej.
6. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.
§ 6. Procedura reklamacyjna Pacjenta

1. Pacjent po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi – dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: recepcja@podoclinic.
eu lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Podoclinic Praktyka Podologii. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Podoclinic Praktyka Podologii w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Podoclinic Praktyka Podologii lub zwrot kosztów wykonanej Usługi. Podoclinic Praktyka Podologii w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
5. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Podoclinic Praktyka Podologii zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.
§ 7. Odpowiedzialność

1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Podoclinic Praktyka Podologii. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
2. Podoclinic Praktyka Podologii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Podoclinic Praktyka Podologii poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Podoclinic Praktyka Podologii.
4. Podoclinic Praktyka Podologii nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.


§ 8 Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu, jego strony lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła do konta czy innych danych wrażliwych.

 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.


§ 9 Rejestracja w sklepie internetowym

 1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

 3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „prowadzenie konta Klienta”, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

§ 10 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Klient może składać zamówienia w sklepie za pośrednictwem jego strony lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia adres.


§ 11 Płatności

 1. Ceny na stronie sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Zamawiając dostawę do domu, Klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 • karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU obsługiwane przez firmę PayU S.A.

 • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal.

 1. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta.

 2. W wypadku upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§ 12 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę tylko na terytorium Polski.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych i wynosi do 14 dni, o czym każdorazowo Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia.

 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie sklepu liczony jest w dniach roboczych.

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 2. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 3. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT, obejmującą dostarczane Towary.

 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt ponownej Dostawy.


§ 13 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub adres e-mail: sklep@podoclinic.eu

 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mail do kontaktu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


§ 14 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.

 3. Odstępując od Umowy należy poinformować Sprzedawcę poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowania o decyzji odstąpienia od Umowy.

 6. Zwrot płatności dokonany zostaje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. W wypadku odstąpienia, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą.

 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie sklepu.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.§ 15 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 • Formularz kontaktowy;

 • Newsletter;

 • Prowadzenie konta klienta;

 • Zamieszczanie opinii.

 1. Usługi wskazane w §9 ust. 1, świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 3. Newsletter to usługa, z której może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w swoim Koncie na stronie sklepu.

 5. Prowadzenie konta Klienta możliwe jest po dokonaniu rejestracji i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia swojego konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania jego usunięcia, może ono zostać usunięte do 20 dni od zgłoszenia żądania.

 6. Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym konto na stronie sklepu, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 16 Zobowiązania Klienta

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego ich rozpowszechniania. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Klient oświadcza, że:

 • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

 • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

 • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Klient nie jest uprawniony do:

 • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

 • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1. W przypadku otrzymania powiadomienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 2. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach strony sklepu.


§ 17 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe, które pierwszorazowo określa się w §1 niniejszego Regulaminu pod hasłem „Sprzedawca”.

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

 3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z:

a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 1. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

 4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy; posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji) czy wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych).

 6. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

 7. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem ma obowiązek poinformować Klienta oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji.

 8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Informacja dotycząca zobowiązania Administratora do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych opisane są szczegółowo w Polityce Prywatności (6.Ochrona Danych Osobowych).


§ 18 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Podoclinic Praktyka Podologii zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Na obszarze Podoclinic Praktyka Podologii, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi zabrania się wprowadzania zwierząt.
3. Na obszarze Podoclinic Praktyka Podologii, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym : obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
4. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, OFERTY I CENNIKA Podoclinic Praktyka Podologii.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.

6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili przez Klienta.

7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

8. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

9. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

11. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, zawierającej odnośnik do zmienionego tekstu.

12. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem.

13. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.


PODOCLINIC

Skontaktuj się z nami!